Papież przełomu

Posted: 21 Październik 2014 by Agnieszka Dankiewicz in kapłani, święci i błogosławieni

Paolovi

Nowy błogosławiony! :)

19 października papież Franciszek beatyfikował papieża Pawła VI. Wśród wielu działań, które podjął podczas swojego pontyfikatu, szczególną uwagę poświęcił kapłaństwu – świadczy o tym między innymi wydanie encykliki „Sacerdotalis coelibatus”.

Błogosławiony Ojciec święty Paweł VI jest wciąż nazywany ‘papieżem przełomu” – wynika to z faktu, że w latach 1963 – 1965 kierował pracami Soboru Watykańskiego II, którego efekty przyczyniły się do wielu zmian w Kościele. Z jego inicjatywy wprowadzono w Kościele Synod Biskupów – celem papieża Pawła VI było utworzenie instytucji doradczej, która gromadziłaby przedstawicieli Episkopatów z różnych regionów świata i brała udział w omawianiu ważnych zagadnień związanych z życiem wspólnoty Kościoła. Organizacja Synodów została uregulowana dokumentem papieskim wydanym w 1965 roku, natomiast pierwsze spotkanie odbyło się 1967 roku.

Trwając w radości z włączenia papieża Pawła VI do grona błogosławionych, warto przytoczyć fragmenty dokumentu „Presbyterorum ordinis” – dekretu posoborowego o życiu i posłudze kapłanów:

Urząd prezbiterów, jako związany z biskupstwem uczestniczy we władzy, mocą której sam Chrystus Ciało swoje buduje, uświęca i rządzi. Dlatego też kapłaństwo prezbiterów zakłada wprawdzie sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia, zostaje jednak udzielone przez ten specjalny sakrament, mocą którego prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodobniają się do Chrystusa Kapłana, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa Głowy. Ponieważ prezbiterzy uczestniczą w odpowiedniej mierze w urzędzie Apostołów, została im przez Boga udzielona łaska, aby byli sługami Jezusa Chrystusa wśród ludów, pełniąc świętą posługę Ewangelii, aby ofiara ludów była przyjęta, uświęcona w Duchu Świętym.

Prezbiterzy, wzięci z ludzi i postawieni dla ludzi w tych sprawach, które wiodą do Boga, aby ofiarowali dary i ofiary za grzechy, żyją z innymi ludźmi jako z braćmi. Tak też i Pan Jezus, Syn Boży, Człowiek posłany przez Ojca do ludzi, mieszkał między nami i chciał we wszystkim upodobnić się do braci, z wyjątkiem jednak grzechu. Prezbiterzy Nowego Testamentu przez swe powołanie i wyświęcenie zostają wydzieleni w jakiś sposób z Ludu Bożego, jednak nie w celu odłączenia się od niego lub od jakiegokolwiek człowieka, lecz by całkowicie poświęcili się dziełu, do którego powołuje ich Pan. Nie mogliby być sługami Chrystusa, gdyby nie byli świadkami i szafarzami innego życia niż ziemskie; lecz nie potrafiliby też służyć ludziom, gdyby pozostali obcymi w stosunku do ich życia i warunków. Sama ich posługa domaga się w szczególny sposób, by nie upodabniali się do tego świata; równocześnie jednak wymaga, by na tym świecie żyli wśród ludzi i jako dobrzy pasterze znali swe owce i starali się doprowadzić także te, które nie są z ich owczarni, by i one usłyszały głos Chrystusa i by nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Lud Boży jednoczy się przez słowo Boga żywego, wymagane z całą słusznością z ust kapłanów. Ponieważ zaś nikt nie może być zbawionym jeśli by wpierw nie uwierzył, prezbiterzy, jako współpracownicy biskupów, mają przede wszystkim obowiązek opowiadania wszystkim Ewangelii Bożej. Przez zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach niewierzących, a w sercach wierzących rozwija; dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota wiernych.

Bóg, który sam jest Świętym i Uświęcicielem, chciał przybrać sobie ludzi, którzy by jako sprzymierzeńcy i pomocnicy służyli pokornie dziełu uświęcania. Stąd prezbiterów konsekruje Bóg przez posługę biskupa, by stawszy się w specjalny sposób uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego, w sprawowaniu świętych czynności działali jako słudzy Tego, który w liturgii wykonuje stale dla nas swój urząd kapłański przez swego Ducha.

Oni to przez chrzest wprowadzają ludzi w Lud Boży; przez sakrament pokuty jednają grzeszników z Bogiem i Kościołem; przez olej chorych krzepią cierpiących; przede wszystkim zaś przez odprawianie Mszy sakramentalnie składają ofiarę Chrystusa. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus.

Prezbiterzy wykonując w zakresie swej władzy urząd Chrystusa Głowy i Pasterza, gromadzą w imieniu biskupa rodzinę Bożą, ożywioną braterską jednością i doprowadzają do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Do wykonywania tej służby, jak i do innych zadań prezbitera, zostaje udzielona władza duchowa, która dana jest dla budowania. W budowaniu zaś Kościoła prezbiterzy winni obcować ze wszystkimi z nadzwyczajną dobrocią, na wzór Pana. Do kapłanów zatem, jako wychowawców w wierze, należy troszczyć się osobiście lub przez innych, by każdy z wiernych został doprowadzony w Duchu Świętym do rozwoju swego własnego powołania zgodnie z Ewangelią, do szczerej i czynnej miłości oraz wolności, którą nas Chrystus wyzwolił.

Niech prezbiterzy pamiętają o tym, że w wykonywaniu pracy nie są nigdy sami, lecz opierają się na mocy Wszechmocnego Boga, a wierząc w Chrystusa, który powołał ich do uczestnictwa w swoim kapłaństwie, niech poświęcą się z całą ufnością swemu posługiwaniu, wiedząc, że Bóg mocen jest zwiększyć w nich miłość. Niech także pamiętają o tym, że towarzyszą im bracia w kapłaństwie, a także wierni całego świata.

Św. Teresa od Jezusa de los Andes

Posted: 2 Październik 2014 by Agnieszka Dankiewicz in święci i błogosławieni

Juana Fernández Solar urodziła się 13 lipca 1900 roku w Santiago (Chile). Jej rodzina była bardzo zamożna, ale także wyjątkowo pobożna. Od najmłodszych lat uczęszczała do kolegium prowadzonego przez siostry zakonne. Tam otrzymała wszechstronną wiedzę,  także dotyczącą wiary oraz jej zasad. Atmosfera wyjątkowego oddania się sprawom Kościoła, która panowała w jej domu, również pomogła Juanie jeszcze bardziej docenić, jak wielkim darem jest wiara.

Umiłowała Chrystusa, poczuła pragnienie, aby móc wcześniej przyjąć Go do swego serca w postaci Komunii świętej, jednak udało się to dopiero w wieku 10 lat. Doskonale zapamiętała ten dzień, często wspominała o tym w swoim dzienniczku. Równocześnie – ta ogromna miłość do Chrystusa była dla niej motywacją do podjęcia ogromnej pracy nad sobą i przezwyciężenie cech charakteru, które często dominowały w codziennych sytuacjach jej życia.

W wieku 15 lat zdecydowała się, że kolejne lata swojego życia przeżyje w czystości. Podjęte śluby nie były dla niej żadnym ograniczeniem – wręcz przeciwnie: były źródłem radości i szansą na jeszcze lepsze rozwinięcie swojego życia intelektualnego i duchowego. Z wielką radością przeżywała czas swojej młodości – miała wiele pasji i bardzo mocno się w nie angażowała. Grała w tenisa, często pływała, uwielbiała jeździć konno, poświęcała swój czas na pomoc bliźnim – pomagała dzieciom z ubogich rodzin w nauce, odwiedzała osoby starsze i chore, aby wyręczyć ich w codziennych obowiązkach, z którymi bardzo często nie byli już w stanie sobie poradzić.

Juana bardzo dużo czytała. Literatura związana z działalnością klasztorów karmelitańskich wywarła na niej ogromne wrażenie – szczególnie podziwiała postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wszystko to sprawiło, że zaczęła odkrywać w sobie powołanie do życia zakonnego.

Rok 1919 był czasem szczególnie owocnym w życiu Juany. Miała 19 lat i po uzyskaniu zgody ojca mogła wstąpić do klasztoru sióstr karmelitanek w Los Andes, gdzie podejmowała kolejne etapy formacji. Przyjęła tam imię zakonne Teresa od Jezusa.

Mimo klauzury, udawało jej się rozpalać miłość do Chrystusa oraz Matki Bożej wśród ludzi bliskich jej sercu spoza klasztoru – nie ustawała w modlitwie, przyjmowała ofiary i cierpienia, a także prowadziła stałą korespondencję. Podejmowała również wszelkie możliwe działania, aby wyprosić u Boga nawrócenie grzeszników. Wszystko to było pięknym świadectwem jej wewnętrznego życia i osobistego doświadczenia Bożej miłości, a także szczęścia, które ją dzięki temu spotkało.

Juana była osobą wyjątkowo oddaną drugiemu człowiekowi – jako swoje motto przyjęła zdanie: „poświęcić życie za grzeszny świat”. Jej umiłowanie do Chrystusa, Jego Matki oraz przywiązanie do sakramentu Eucharystii owocowało nie tylko troską o zwrócenie dusz ku Chrystusowi i nawrócenie grzeszników. W swoim życiu i poprzez własne działania chciała zaangażować się również w bieżące potrzeby Kościoła. Jedną z nich Juana rozpoznała w modlitwie za kapłanów.

Dostrzegała ogromną potrzebę modlitwy za kapłanów. Pisała: „Ofiaruję się Jezusowi za moje grzechy, za grzeszników i za uświęcenie kapłanów. Karmelitanka jest siostrą kapłana. Oboje składają jedną ofiarę całopalną za zbawienie świata. Prosiłam Matkę Najświętszą, aby mnie ofiarowała w każdym momencie za grzeszników i kapłanów, zanurzoną we krwi Serca Jezusowego”.

Wszystkie jej słowa były poparte konkretnym działaniem – Juana nie ustawała w modlitwie o uświęcenie kapłanów. Bardzo mocno pragnęła, aby byli oni doskonali – na wzór Jezusa Chrystusa. Doświadczenia, cierpienia i ofiary przyjmowała także w ich intencjach.

W kwietniu 1920 roku wykryto u Teresy tyfus. Ze względu na złe rokowania, niemalże od razu po wykryciu choroby, przyjęła profesję zakonną.

3 IV 1987 roku została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II – podczas homilii mówił wtedy o niej: „Bóg sprawił, że rozkwitła w niej miłość chrześcijańska, otwarta i głęboko wrażliwa na problemy swej ojczyzny i na dążenia Kościoła. Tajemnicą jej doskonałości – jest miłość. Wielka miłość do Chrystusa, który ją fascynuje; ta miłość każe jej poświęcić się Mu na zawsze. Bóg natchnął ją miłosierdziem, toteż poświeciła się całkowicie kapłanom i nawracaniu grzeszników. Siostra Teresa z Los Andes promieniuje szczęściem duchowego ubóstwa, dobrocią i łagodnością swego serca, ukrytym cierpieniem, którym Bóg oczyszcza i uświęca swych wybranych.”

Teresa de los Andes została ogłoszona świętą w 1993 roku, również przez papieża Jana Pawła II.

Gdybyś chciał pomóc

Posted: 27 Wrzesień 2014 by Sandra Kwiecień in ddak
Tagi:

znaczki pocztowe

DDAK to organizacja… Nie, nawet nie organizacja. Po prostu inicjatywa, która nieoczekiwanie dla wszystkich rozrosła się do niesamowitych rozmiarów, ogarniając modlitewnie na dzień dzisiejszy aż 1/5 polskiego duchowieństwa i kilkudziesięciu kapłanów katolickich spoza Polski – ze Stanów, Ukrainy, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii…

Jak każda inicjatywa, prędzej czy później wiąże się z pewnymi kosztami. Dlatego z pewnym zawstydzeniem kierujemy do Was prośbę. Wydatki staramy się pokrywać z własnej kieszeni i z dobrowolnych ofiar kilku osób, które wykazały się wobec nas ogromnym zaufaniem ofiarowując wsparcie materialne (takie jak papier, czy znaczki) oraz finansowe. Z całego serca dziękujemy wszystkim za to zawierzenie i bezinteresowną pomoc.

Ostatnio jednak pojawiła się pewna ogromna potrzeba. Adopcji przybywa – co szalenie nas cieszy – lecz, jak wiecie, adopcje stałe pociągają za sobą konieczność wysyłki Kart Adopcyjnych. Nie zamierzamy z tego rezygnować, gdyż wielu kapłanów przesyła swoje wyrazy wdzięczności za ten drobny, lecz niesamowity dowód czyjejś ofiary – pamięci, wsparcia, modlitwy na każdy dzień niełatwej posługi. I w tej właśnie materii chcielibyśmy poprosić o wsparcie.

Nie prosimy w żadnym wypadku o pieniądze. Potrzeba nam jednak znaczków dla przesyłek listowych, zwykłych priorytetów. Koszt jednego znaczka to 2,35 zł. Przeznaczone są one do wysyłki Kart Adopcyjnych. Jeżeli ktoś chciałby nas w tej sposób wesprzeć, to drogą mailową udostępnimy adres, na który można by przesłać tego typu pomoc. Nie przesadzę, gdy stwierdzę, że nawet jeden znaczek jest dla nas bardzo dużym odciążeniem. Zmniejsza on bowiem koszt jednej Karty Adopcyjnej aż o 40%, co przy kilkudziesięciu Kartach miesięcznie stanowi ogromną kwotę. Wysyłając np. 40 Kart we wrześniu, koszta maleją o zawrotną dla nas kwotę 94 zł. Większość z nas to studenci lub pracujący studenci, więc takie pieniądze są naprawdę niemałe, bo przecież dochodzi konieczność przygotowania Kart, ich wydruku, zakupu kopert. A przecież Karty to nie jedyny wydatek. Dlatego też prosimy o zrozumienie dla naszego apelu o pomoc. Jeśli miałby ktoś możliwość podesłania także naklejek z napisem „Priorytet” – także będziemy wdzięczni.

W razie chęci udzielenia nam pomocy, prosimy pisać na adres: sandra.kwiecien@gmail.com w tytule wpisując „Znaczki”.

Za najdrobniejszy nawet dar z góry dziękujemy!

Przy okazji także chciałabym zaznaczyć, że jest waluta, którą cenimy ponad wszystko – jest nią modlitwa. Jeśli więc chciałby ktoś nam pomóc, lecz nie ma możliwości uczynienia tego w sposób materialny, to króciutka prośba o Boże błogosławieństwo da nam to, co jest absolutnie najważniejsze. Ostatecznie bez znaczków można się obejść, lecz bez Bożego wsparcia cały nasz wysiłek będzie pustym gestem.

Zdjęcie Karty Adopcyjnej

Wakacje minęły i wracamy raz, że do intensywniejszej pracy, a dwa: do wysyłki Kart Adopcyjnych. Tym razem nadszedł czas na luty i marzec 2014 roku.

Im więcej będzie zgłoszeń, tym więcej wyślemy Kart. Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na fakt, że publikując listę wysyłkową i prosząc o pomoc – naprawdę jej potrzebujemy. Maile z danymi do wysyłki są dla nas istotne, gdyż na ich podstawie sporządzamy przesyłkę.

Dla tych, którzy nie zaglądają na stronę regularnie, istnieje możliwość subskrypcji. Wówczas otrzymuje się maile zawiadamiające o nowych notkach DDAK. Śledząc same tytuły tych notek, łatwo “wyłapać”, kiedy nadszedł czas na Waszą adopcję.

Jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. I nie jest to nasza zła wola – chodzi przede wszystkim o czas. Każdy z nas ma także inne obowiązki i zadania, które staramy się wypełniać. W miarę możliwości będziemy jednak wracać do tych kapłanów, którzy nie otrzymali Karty w terminie, lecz naprawdę potrzebujemy Waszego zaangażowania i pomocy – potrzebujemy Waszego maila z wypełnionymi danymi, według poniższego wzoru.

Jednocześnie pragniemy wyjść na przeciw uczestnikom. Dlatego też DDAK zmieniło system pracy nad Kartami. Dzięki Waszej pomocy i hojności, zamawiamy teraz partie materiałów od razu, hurtowo – nie czekając na ilość zgłoszeń. W ten sposób chcemy być cały miesiąc gotowi na wysyłkę bieżących, jak i zaległych Kart. Jeżeli więc ktoś przegapił poprzednią wysyłkę – nie ma problemu. Wystarczy mail, a my na bieżąco będziemy sporządzać Karty Adopcyjne.

*

Bardzo proszę Was wszystkich o dokładnie zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

 • Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli na załączonej poniżej liście zobaczycie swoją adopcję, to bardzo gorąco prosimy Was o to, byście wspomogli nas poprzez wysłanie maila na adres:  karty.adopcyjne@gmail.com z poniższymi informacjami:
 1. temat maila: Wysyłka – KA luty/marzec 2014
 2. w treści:  imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę  to wyraźnie zaznaczyć np. “chcę, by na Karcie znalazły się moje dane” i wpisać swoje imię i nazwisko),
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, to proszę o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to  prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższego wzoru. Ułatwi nam to odczytywanie wiadomości.

*

Kapłani adoptowani w lutym 2014 roku:

 1.  ks. Badowski Krzysztof – adopcja stała od 09 II 2014 roku
 2. ks. bp Balcerek Grzegorz – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 3. ks. Bartczak Jakub – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 4. ks. Białobrzeski Sławomir – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 5. o. Bielecki Jan OMI – adopcja stała od 10 II 2014 roku
 6. ks. Boryń Marcin – adopcja stała od 23 II 2014 roku
 7. ks. bp Bryl Damian – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 8. ks. abp Budzik Stanisław – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 9. o. Chodak Paweł SJ – adopcja stała od 16 II 2014 roku
 10. ks. Cnota Łukasz – adopcja stała od 13 II 2014 roku
 11. ks. bp Czaja Andrzej – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 12. ks. bp Dajczak Edward – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 13. o. Daniluk Jarosław OFMCap – adopcja stała od 25 II 2014 roku
 14. ks. Dudek Paweł – adopcja stała od 28 II 2014 roku
 15. ks. bp Dydycz Antoni Pacyfik OFMCap – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 16. ks. abp Dzięga Andrzej – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 17. ks. kard. Dziwisz Stanisław – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 18. ks. Erdmann Karol – adopcja stała od 07 II 2014 roku
 19. ks. Filipiak Jarosław – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 20. ks. Gielec Paweł – adopcja stała od 02 II 2014 roku
 21. o. Góra Jan OP – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 22. ks. Gracz Przemysław SChr – adopcja stała od 07 II 2014 roku
 23. ks. Grecki Jan – adopcja stała od 26 II 2014 roku
 24. ks. bp Greger Piotr – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 25. ks. Hadalski Jan TChr – adopcja stała od 07 II 2014 roku
 26. ks. abp Hoser Henryk SAC – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 27. ks. Iwanowski Łukasz – adopcja stała od 25 II 2014 roku
 28. ks. bp Janiak Edward – 1. adopcja stała od 07 II 2014 roku; 2. adopcja stała od 24 II 2014 roku
 29. ks. bp Jeż Andrzej – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 30. ks. bp Kasyna Ryszard – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 31. ks. bp Kaszak Grzegorz – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 32. ks. Kaźmierski Adam – adopcja stała od 23 II 2014 roku
 33. ks. Kępka Piotr – adopcja stała od 20 II 2014 roku
 34. ks. Klimczak Szymon – adopcja stała od 03 II 2014 roku
 35. ks. Kościk Tomasz – adopcja stała od 26 II 2014 roku
 36. ks. Kowala Dariusz – adopcja stała od 16 II 2014 roku
 37. ks. Kowalski Rafał – adopcja stała od 23 II 2014 roku
 38. ks. Krawczyk Michał – adopcja stała od 20 II 2014 roku
 39. br. Kryński Radomir OFMCap. – adopcja stała od 01 II 2014 roku
 40. ks. Krzykała Adam – adopcja stała od 18 II 2014 roku
 41. o. Kujałowicz Tadeusz OCD – adopcja stała od 20 II 2014 roku
 42. ks. abp Kupny Józef – adopcja stała od 23 II 2014 roku
 43. ks. Kusztyb Krystian- adopcja stała od 16 II 2014 roku
 44. ks. Lipski Dariusz – adopcja stała od 03 II 2014 roku
 45. ks. Listwan Łukasz – adopcja stała od 03 II 2014 roku
 46. ks. kard. Macharski Franciszek – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 47. ks. Malmon Marcin – adopcja stała od 18 II 2014 roku
 48. ks. Mozgowoj Tomasz – adopcja stała od 03 II 2014 roku
 49. ks. bp Napierała Stanisław – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 50. o. Neścior Leon OMI- adopcja stała od 10 II 2014 roku
 51. ks. Niżniak Krzysztof SDB – 1. adopcja stała od 03 II 2014 roku P; 2. adopcja stała od 10 III 2014 roku
 52. o. Owczarz Piotr OFMCap. – adopcja stała od 01 II 2014 roku
 53. ks. Pierzchało Marcin – adopcja stała od 26 II 2014 roku
 54. ks. bp Pindel Roman – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 55. ks. Piotrowski Sławomir SDB – adopcja stała od 28 II 2014 roku
 56. ks. Podstawka Jan – adopcja stała od 10 II 2014 roku
 57. ks. Powierża Leopold CSMA – 1. adopcja stała od 04 II 2014 roku
 58. ks. Pukocz Karol – adopcja stała od 10 II 2014 roku
 59. ks. Pyś Tomasz – adopcja stała od 07 II 2014 roku
 60. ks. Rosik Mariusz – adopcja stała od 26 II 2014 roku
 61. ks. bp Ryś Grzegorz – adopcja stała od 24 II 2014 roku
 62. ks. Schmidt Karol – adopcja stała od 09 II 2014 roku
 63. ks. Sinka Stanisław – adopcja stała od 10 II 2014 roku
 64. ks. Skóra Wojciech MIC – adopcja stała od 09 II 2014 roku
 65. ks. Sobiegała Edward – adopcja stała od 11 II 2014 roku
 66. ks. Sokołowski Jacek MS – adopcja stała od 02 II 2014 roku
 67. ks. Szczecina Marian CRL – adopcja stała od 14 II 2014 roku
 68. ks. Szkoła Andrzej- 1. adopcja stała od 25 II 2014 roku; 2. adopcja stała od 25 II 2014 roku
 69. ks. Szybiak Krzysztof – adopcja stała od 15 II 2014 roku
 70. ks. Tkacz Marek – adopcja stała od 27 II 2014 roku
 71. o. Tupek Andrzej SP – adopcja stała od 05 II 2014 roku
 72. ks. Wąsek Andrzej – adopcja stała od 04 II 2014 roku
 73. ks. Wojakiewicz Paweł CSMA – adopcja stała od 02 II 2014 roku
 74. o. Zieliński Ryszard OFMCap – adopcja stała od 05 II 2014 roku
 75. ks. abp Zimoń Damian – adopcja stała od 28 II 2014 roku

Kapłani adoptowani w marcu 2014:

 1. o. Beker Dobromił OFM – adopcja stała od 14 III 2014 roku
 2. o. Biecek Łukasz OMI – adopcja stała od 13 III 2014 roku
 3. o. Bytner Rafał OMI – adopcja stała od 12 III 2014 roku
 4. o. Czarniak Teofil OFM – adopcja stała od 24 III 2014 roku
 5. ks. Dalibor Maciej SDS – 1. adopcja stała od 20 III 2014 roku; 2. adopcja stała od 20 III 2014 roku
 6. ks. Dąbrowski Jacek – adopcja stała od 12 III 2014 roku
 7. ks. Domański Andrzej – adopcja stała od 04 III 2014 roku
 8. ks. Drozd Dariusz F.D. – adopcja stała od 16 III 2014 roku
 9. ks. Fabisiak Dariusz – adopcja stała od 01 III 2014 roku
 10. o. Fedorov Siergiej OFMConv. – adopcja stała od 05 III 2014 roku
 11. ks. Gąsiński Karol – adopcja stała od 17 III 2014 roku
 12. o. Glanc Alfons OMI – adopcja stała od 18 III 2014 roku
 13. ks. Głąbiński Józef F.D. – adopcja stała od 16 III 2014 roku
 14. ks. Grankowski Mariusz – adopcja stała od 25 III 2014 roku
 15. ks. Grefkowicz Andrzej – adopcja stała od 26 III 2014 roku
 16. o. Gryglak Andrzej OMI – adopcja stała od 18 III 2014 roku
 17. o. Hiżycki Szymon OSB – adopcja stała od 25 III 2014 roku
 18. ks. Hołuj Marcin – adopcja stała od 13 III 2014 roku
 19. ks. Janas Marek – adopcja stała od 04 III 2014 roku
 20. ks. Jankowski Wiesław – adopcja stała od 25 III 2014 roku
 21. ks. Jantczak Robert- adopcja stała od 13 III 2014 roku
 22. ks. Kamiński Sławomir SCJ – adopcja stała od 31 III 2014 roku
 23. o. Kapała Eryk OFM – adopcja stała od 24 III 2014 roku
 24. ks. Kowalski Paweł – adopcja stała od 18 III 2014 roku
 25. ks. Kowalski Sławomir – adopcja stała od 22 III 2014 roku
 26. ks. Kozyra Marcin SDB – adopcja stała od 21 III 2014 roku
 27. ks. Krawiec Józef – adopcja stała od 08 III 2014 roku
 28. ks. Krawiec Krystian – adopcja stała od 08 III 2014 roku
 29. o. Kubiś Stanisław OMI – adopcja stała od 12 III 2014 roku
 30. ks. Kucharzyk Maciej MS – adopcja stała od 31 III 2014 roku
 31. ks. Kunat Marcin SAC – adopcja stała od 10 III 2014 roku
 32. ks. Kusiak Rafał – adopcja stała od 07 III 2014 roku
 33. o. Kwiatkowski Zygmunt SJ – adopcja stała od 12 III 2014 roku
 34. ks. Laskowski Grzegorz – adopcja stała od 09 III 2014 roku
 35. o. Lelito Stanisław OFMConv. – adopcja stała od 26 III 2014 roku
 36. ks. Leszczyński Marcin – adopcja stała od 30 III 2014 roku
 37. ks. Lisiecki Wojciech – adopcja stała od 25 III 2014 roku
 38. o. Łucarz Stanisław SJ – adopcja stała od 25 III 2014 roku
 39. ks. Makowski Michał – adopcja stała od 24 III 2014 roku
 40. ks. Olech Mieczysław SAC – adopcja stała od 31 III 2014 roku
 41. ks. Pająk Paweł – adopcja stała od 05 III 2014 roku
 42. ks. Petit Guillaume – adopcja stała od 23 III 2014 roku
 43. ks. Pietras Dawid – adopcja stała od 23 III 2014 roku
 44. o. Przanowski Mateusz OP – adopcja stała od 07 III 2014 roku
 45. ks. Rakoczy Arkadiusz – adopcja stała od 28 III 2014 roku
 46. ks. bp Rakoczy Tadeusz – adopcja stała od 03 III 2014 roku
 47. ks. Rechul Czesław – adopcja stała od 25 III 2014 roku
 48. ks. Rogowski Artur SDB – adopcja stała od 21 III 2014 roku
 49. o. Samiec Łukasz OFMConv. – adopcja stała 13 III 2014 roku
 50. ks. Scharuk Ian SAC – adopcja stała od 10 III 2014 roku
 51. ks. Szczygieł Mikołaj – adopcja stała od 17 III 2014 roku
 52. ks. Świerczyński Krzysztof – adopcja stała od 21 III 2014 roku
 53. ks. Trunk Tomasz – adopcja stała od 18 III 2014 roku
 54. ks. Warzecha Jarosław – adopcja stała od 30 III 2014 roku
 55. ks. Wolak Wojciech – adopcja stała od 02 III 2014 roku
 56. o. Wolnik Krzysztof OMI – adopcja stała od 16 III 2014 roku
 57. o. Wtorek Ryszard SJ – adopcja stała od 12 III 2014 roku
 58. ks. Zapała Roman – adopcja stała od 30 III 2014 roku
 59. ks. Ziobro Sławomir F.D. – adopcja stała od 16 III 2014 roku

*

Akcja – Nie narzekaj

Posted: 6 Sierpień 2014 by Sandra Kwiecień in akcje

4 sierpnia, tj. we wspomnienie naszego patrona, ruszyła na Facebooku akcja: „Nie narzekaj, tylko adoptuj księdza!”. W ostatnim czasie można w mediach usłyszeć i przeczytać wyjątkowo niepochlebne opinie na temat duchowieństwa. Tym bardziej więc, w tym coraz trudniejszym czasie, potrzeba naszym duszpasterzom modlitewnego wsparcia. Dlatego zachęcamy wszystkich do podjęcia duchowego wysiłku i ofiarowania swojej modlitwy także w intencji kapłanów. To nie muszą być ogromne zobowiązania. Miesiąc lub dwa – tym, którzy raczej obawiają się podjąć takiego wyzwania, proponujemy, by nawet na krótki czas przygarnęli pod swoje skrzydła dowolnie wybranego przez siebie księdza. Może być taki, którego lubicie. Lub też taki, który ma kryształowy charakter i piękne kazania. A już zwłaszcza zachęcamy do modlitwy za tych, którzy niekoniecznie przystają do ideału duszpasterza, a być może swoją postawą rozmijają się z tym, do czego są powołani.

Tutaj nie oceniamy. Nie narzekamy, nie krytykujemy. Modlimy się, bo to nasza pierwsza powinność względem Boga. Modlitwa będąca naszą małą ofiarą dla Stwórcy, który pragnie, byśmy zwracali się do Niego z każdą najmniejszą nawet sprawą. A dobro całego Kościoła, tj. osób konsekrowanych i nas samych (bo wszyscy jesteśmy Kościołem!) zawsze powinno nam leżeć na sercu.

Trójjedyny Bóg dał nam Kościół – wspólnotę. Nikt nie może samego siebie zbawić. Nikt sam sobie nie udziela chrztu i nikt sam sobie nie odprawia Mszy. Wiarę przeżywa się w obrębie wspólnoty Kościoła i inaczej być nie może. Toteż bądźmy tą wspólnotą – bądźmy razem i módlmy się za siebie nawzajem.

Link do akcji na Facebooku znajduje się TUTAJ.

Zapraszamy Was także do krótkiego artykułu informującego o akcji na stronie bosko.pl (link TUTAJ).

Wspomnienie

Posted: 4 Sierpień 2014 by Sandra Kwiecień in ddak, święci i błogosławieni

Henri Ghéon, francuski poeta i dramaturg urodzony ponad sto lat temu, napisał biografię świętego proboszcza z Ars.

W pierwszym rozdziale autor mówi, że życie tego świętego jest przepełnione prostotą i cudami tak, iż przychodzi pokusa, by opowiadać je jako bajkę. A brzmiałaby ona mniej więcej tak:

Pewnego razu we Francji, w prowincji Lion, pewien drobny gospodarz, chrześcijanin, od początku swojego ziemskiego życia kochał samotność i dobrego Boga. A ponieważ panowie z Paryża, którzy wywołali rewolucję, zabraniali ludziom modlić się, dziecko i jego rodzice udawali się na Mszę Świętą do stodoły. W owym czasie księża żyli w ukryciu, a kiedy któregoś złapano, zwyczajnie ucinano mu głowę. Z tego powodu Jan Maria Vianney marzył by zostać księdzem. Umiał modlić się, lecz brakowało mu wykształcenia. Pasł owce i pracował na roli. Do seminarium poszedł dość późno, potykał się na wszystkich egzaminach, lecz ze względu na to, że powołania były wówczas rzadkością, w końcu dostał promocję i otrzymał nominację na proboszcza Ars, gdzie pozostał aż do śmierci. „Ostatni” proboszcz Francji w „ostatniej” francuskiej wsi. Był nim jednak w pełnym tego słowa znaczeniu, co nie zdarza się często. Był nim w całej pełni tak, że „ostatnia” wieś miała „pierwszego” proboszcza, a cała Francja udawała się w podróż, żeby się z nim zobaczyć. Nawracał wszystkich, którzy do niego przybywali i gdyby nie umarł, nawróciłby całą Francję. Leczył ciała i dusze. Czytał w sercach jak w książce. Nawiedzała go święta Dziewica, a szatan wyrządzał mu wiele przykrości, jednak nie zdołał przeszkodzić być człowiekiem świętym. Został mianowany kanonikiem, następnie kawalerem Legii Honorowej, a w końcu uważano go za świętego. Lecz dopóki żył, nie zdawał sobie sprawy dlaczego tak się dzieje. Było to jego najpiękniejsze doświadczenie, bo na taką cześć zasługiwał. Wszystko to wydarzyło się w wieku dziewiętnastym, który w Raju, gdzie ujawnia się prawdziwa wartość człowieka był nazywany ‚wiekiem proboszcza z Ars’. Jednak Francja nawet nie zdawała sobie z tego sprawy.”

Czuje się w tym opowiadaniu rękę artysty, który bardzo krótkimi pociągnięciami pióra jest w stanie opisać, prawie całościowo, jego profil osobowy. Jednak autor nagle zatrzymuje się, spostrzegłszy, że w przedstawionej tak różowo rzeczywistości kryje się głęboki dramat, którego rozmiaru, na pierwszy rzut oka, nie podejrzewa się. Nakreślone wydarzenia są prawdziwe. Ów wieśniak z prowincji Lion miał siedem lat, gdy w Paryżu panował terror i pod karą śmierci wygnani zostali wszyscy ci księża, których nie zdołano zmusić do odstępstwa. Wielu z nich zostało zamordowanych. Co więcej, oddziały Konwentu przemierzały okolice Dardilly, gdzie zamieszkiwał, po to, aby zdławić w Lionie powstanie. Kościół był zamknięty. Proboszcz najpierw zrzekł się, zgodnie z tym co mu kazano, wszystkich przysiąg, a następnie przestał pełnić funkcje kapłańskie. Vianneyowie co jakiś czas, ryzykując życiem, udzielali gościny niektórym utajnionym księżom. W jednym z ukrytych pomieszczeń, zastawionych wozem z sianem oraz pod strażą trzymaną przez chłopów, Jan Maria w wieku trzynastu lat mógł przyjąć Pierwszą Komunię Świętą, a trzeba pamiętać, że był to czas tak zwanego „drugiego terroru”.

Jego powołanie pojawiło się bardzo szybko. Jak sam powiedział – „w następstwie pewnego spotkania ze spowiednikiem”, gdy zrozumiał, że zostać księdzem oznacza równocześnie być gotowym umrzeć za to posłannictwo. Ale jeżeli dziecko nie mogło uczęszczać do kościoła parafialnego, tym bardziej nie mogło chodzić do szkoły, która nie istniała.

Pierwszy raz zasiadł w szkolnej ławce, gdy miał siedemnaście lat. Z desperacją usiłował uczyć się, wspomagany przez pewnego przyjacielskiego księdza, który wierzył w powołanie chłopca. Jednak wyniki były mizerne. Mówił później: „ów ksiądz, przez pięć lub sześć lat, usiłował nauczyć mnie czegokolwiek, lecz był to daremny trud, gdyż nie byłem w stanie niczego utrzymać w głowie”. W tym wyrażeniu jest wiele pokory, ale także wiele prawdy.

Trudności w seminarium duchownym, z biegiem czasu, stały się nie do rozwiązania, jeśli wziąć pod uwagę filozofię i teologię. Nadto musiał zdawać egzaminy pisemne i w języku łacińskim komentować. Jednakże proboszcz z Ecuilly, bardzo szanowany w diecezji, stworzył mu wszystkie możliwe ułatwienia w studiach i egzaminach, doprowadzając do tego, że otrzymał święcenia kapłańskie i stał się jego pomocnikiem.

Kapłaństwo otrzymał w roku 1815 w wieku 29 lat. Był to rok, w którym w Turynie urodził się ksiądz Bosko. Pierwsze lata nauki ten święty kapłan przebrnął z pomocą w nauce. „Była to wina – powie później Jan Maria Vianney – o której trudno przesądzać przed Bogiem, że dopuszczono mnie do święceń”.

Trzeba dobrze zrozumieć, że Jan Maria pragnął tego z całego serca, lecz czuł się niegodny. Z drugiej strony ów proboszcz rozwijał je, gdyż był przekonany, że jest to prawdziwe powołanie, a braki wykształcenia będzie można skompensować poprzez szczególną wiarę. I miał rację. Jan Maria, ze swej strony, był świadom, że otrzymał ogromny i niezasłużony dar. „Myślę – powie – że Pan chciał wybrać najbardziej ograniczonego człowieka ze wszystkich parafii, aby dać najwięcej dobra. Nie znalazł nikogo gorszego na moje miejsce, okazał więc swoje wielkie miłosierdzie mnie „.

W słowach tych zawarty został cały duchowy dramat, w którego tajemniczą głębię trzeba się dobrze wczuć.

Charyzmatem owego młodego kapłana będzie takie zatracenie się w swojej posłudze i byciu wyłącznie księdzem, szafarzem sakramentów, do tego stopnia, że całkowicie zatopi się w darze kapłaństwa. Proboszcz z Ars stał się patronem wszystkich parafii na świecie, ponieważ żył nieodpartą potrzebą unicestwienia swojej osoby w relacji z otrzymanym bez żadnej zasługi darem i zatraceniu siebie w jego wypełnianiu. A uczynił to jednocześnie poprzez pokutę, wyniszczając fizycznie, w najbardziej twardych umartwieniach, swoją ludzką naturę.

Proboszcz z Ars powie o sobie, że nie był w stanie zrozumieć pokusy pychy. Przeżywał rozpacz z powodu poczucia ogromnej dysproporcji, niechęci by tworzyć nierówność, która uspokaja się jedynie w opuszczeniu samego siebie dla Boga. Ważnym jest abyśmy wychodząc od niektórych naszych doświadczeń, dobrze zrozumieli wszystkie korzenie owego dramatu.

Wielokrotnie chrześcijanie czują się ograniczeni ludzką ograniczonością swoich kapłanów. Powiadają: „nie umie głosić kazań” albo „nie zna problemów ludzi”, „nie jest człowiekiem świętym”, „jest takim samym grzesznikiem jak wszyscy?”, „dlaczego mam się przed nim spowiadać, skoro jest gorszy ode mnie??” i temu podobne.

Zbierzcie razem wszystkie te uwagi odnoszące się do kapłanów, które w waszym doświadczeniu przeżyliście lub usłyszeliście. Zatem, najpoważniejszym ich aspektem jest fakt, że oddają nagą prawdę o szafarzu, jednak to, co jest ważne, to święte działanie Boga, które wypełnia się poprzez owego człowieka. Ów święty z Ars, wobec siebie i przed Bogiem, osobiście ucieleśnia ten znamienny dramat.

„Kapłana – powiada – zrozumie się jedynie w niebie. Gdybyśmy to pojęli na ziemi, umarlibyśmy, nie ze strachu lecz z miłości?Po Bogu kapłan jest wszystkim. Pozostawcie przez dwadzieścia lat jakąś parafię bez księdza, a zacznie się tam oddawać cześć zwierzętom!”

Lecz z drugiej strony dodaje:

„Jakże przerażające jest być księdzem! Jakże godny opłakiwania jest ksiądz odprawiający Mszę Świętą jak coś powszedniego! Jakże nieszczęśliwy jest kapłan bez życia wewnętrznego!”

Tak naprawdę, nie był to jego problem. Co więcej, gdy odprawiał Mszę Świętą wydawało się, że widzi Boga, tak bardzo było to poruszające. Jednak żył w niepokoju wynikającym z faktu, że był proboszczem i ponosił odpowiedzialność za całą parafię, a nie czuł się tego godny. Stale, aż do ostatnich chwil swojego życia, miał nadzieję, że zostanie od tej odpowiedzialności uwolniony po to, żeby nie musiał – jak powiadał – „udać się prosto z parafii na sąd Boży”. Będzie bez przerwy, aż do ostatnich dni przed śmiercią, odczuwał ustawiczny lęk, aby nie ulec pokusie rozpaczy. Trzy razy usiłował, pod osłoną nocy uciekać, aby udać się do biskupa i poprosić o pozwolenie na wycofanie się na odosobnienie „aby opłakiwać swoje grzechy”. Ostatni raz uczynił to dokładnie wtedy, gdy był podziwiany w całej Francji, trzy lata przed swoją śmiercią. Uciekał nocą, podczas gdy parafianie, podejrzewając coś, czuwali by go zatrzymać; najbliżsi współpracownicy otoczyli ze wszystkich stron, prosząc o to, aby odmówić wspólnie poranne modlitwy. Schowali przy tym jego brewiarz do czasu, aż tłum parafian nie zatarasował drogi, z płaczem prosząc by pozostał:

„Księże proboszczu, jeżeli sprawiliśmy jakąś przykrość, prosimy, powiedz, a uczynimy wszystko co zechcesz by sprawić Tobie radość.” Pozwolił zaprowadzić się jak „więzień” (w sensie duchowym) do kościoła, do swojego konfesjonału, mówiąc do siebie „co stałoby się z tak wieloma grzesznikami?” Następnego dnia, gdy przypomniano mu wydarzenia z ubiegłej nocy, odpowiadał pokornie: „zachowałem się jak dziecko!” Nie uciekał jednak z powodu trudów, ale dlatego, że nie czuł się godny. „Nie ubolewam nad tym – powiadał – że będąc księdzem muszę odprawiać Mszę Świętą, lecz nie chciałbym być proboszczem”. Uważał, że nominacja wynikała z faktu, iż biskup pomylił się w ocenie jego zdolności, a on zachował się jak hipokryta chcący ukryć swoją nędzę. „Jakże jestem nieszczęsny! Wszyscy, nawet Monsignor, został oszukany na mój temat! Muszę pozostać hipokrytą!” Mówiąc prawdę, niejeden go lekceważył. Pewien proboszcz z sąsiedniej parafii, widząc jak jego penitenci udają się w podróż w kierunku Ars, pisał do niego w liście: „Drogi proboszczu, gdy ma się tak nikłą wiedzę teologiczną, nie powinno się nigdy zasiadać w konfesjonale”. Inny, po prostu, wygłaszał przeciw niemu kazania.

Jan Vianney odpowiedział: „Mój najdroższy i ukochany współbracie, jakże wiele powodów mam by darzyć Cię miłością! Jesteś jedynym który mnie dobrze poznał!” Prosił go przy tym usilnie, aby pomógł mu otrzymać od biskupa uwolnienie od tego ciężaru, ponieważ: „będąc postawiony w takim miejscu, do którego zajmowania nie jestem godzien z powodu mojej niewiedzy, mógł wycofać się na ubocze i opłakiwać swoje biedne życie”.

Jednak owo tak pokorne i bolesne mniemanie o sobie – trzeba to dobrze zrozumieć – nie wynikało ze smutnego charakteru, melancholii czy strachu. Przeciwnie, był to człowiek wesoły, zdolnym do humoru. Wypływało ono raczej z dwu różnych względów. Było, niewątpliwie, wynikiem uwarunkowań historycznych i kulturowych. Otrzymał bardzo surowe wykształcenie, naznaczone piętnem jansenowskiego rygoryzmu, pełne niepokoju o tajemnicę przeznaczenia i potępienia. Początkowo stosował go w kazaniach i względem swoich penitentów. Później coraz bardziej ustępował miejsca zachwytowi nad ogromną miłością Boga. Coraz bardziej wnikał w to pewien mistycyzm. Sam ujawnił to jednej ze swoich penitentek: „Córko moja, nie proś Boga o to, abyś całkowicie poznała swoją nędzę. Ja o to kiedyś prosiłem i trzymałem. Gdyby Bóg wówczas mnie nie podtrzymał, byłbym natychmiast popadł w rozpacz!” Innym razem, do swojej współpracownicy w dziele duszpasterskim, tak powiedział: „Prosiłem Boga o poznanie mojej nędzy. Poznałem, i tak zostałem zgnębiony, że modliłem się o pomniejszenie poczucia winy jakiego doświadczyłem. Wydawało mi się że nie będę mógł tego znieść”. Innym razem wyznał: „Jestem tak bardzo przestraszony z powodu mojej nędzy, że natychmiast błagałem o łaskę jej zapomnienia. Bóg mnie wysłuchał, lecz pozostawił mi wystarczające światło, abym poznał, że wcale nie jestem dobry”.

W życiu wielu mistyków znajduje się tego rodzaju doświadczenie, pewien rodzaj „nocy ciemnej”, koniecznej dla uczestnictwa w tajemnicy męki Chrystusa, poczucie całkowitego opuszczenia w rękach Ojca i nasycenie Jego miłością.  „Bóg jest wszystkim, a ja niczym” to również wyrażenia świętego Augustyna, świętego Franciszka, świętej Katarzyny ze Sieny, a także niektórych młodych świętych naszych czasów.

W życiu proboszcza z Ars to doświadczenie całkowicie łączy się z posłannictwem, o którym już mówiłem; stać się całkowicie kapłanem, bez jakiejkolwiek ludzkiej pychy, wniknąć w moc łaski, jaką Bóg obdarza swoje stworzenia. „Dobry Bóg, który niczego nie potrzebuje, chociaż jestem nieuczonym księdzem, posługuje się mną do wykonania wielkiej pracy. Gdyby miał innego proboszcza, który miałby więcej ode mnie powodów do upokorzenia się, wziąłby go i uczynił poprzez niego sto razy więcej dobra.” Ale jak w tej „mistycznej nocy” żył proboszcz z Ars? Przede wszystkim nie był pewny czy nie traci czasu na „lizanie ran”, jak to się nieuchronnie dzieje, gdy zamiast świętej pokory, chodzi jedynie o kompleksy psychiczne.

Ofiarowuje całe swoje człowieczeństwo na Bożą służbę. Przede wszystkim ze świadomością konieczności „umartwienia się”. Jeszcze dzisiaj robią wrażenie używane przez niego narzędzia pokutne, opowiadania o stylu życia, praktykowanych postach, czuwaniach, braku jakichkolwiek fizycznych wygód. Jeżeli spał, to niewiele godzin na gołej pryczy, jeśli je, to niewiele, zadowalając się garnkiem gotowanych ziemniaków, które musiały mu starczyć na kilka dni. Biczował się do omdlenia, a czynił to przede wszystkim dlatego, że był proboszczem, a zatem do niego należała modlitwa o przebaczenie grzechów dla swoich dzieci. Spowiadał wiele, a więc musiał podjąć wielką pokutę za grzeszników, którzy na nią zasługiwali. „Mój Boże, udziel łaski nawrócenia mojej parafii. Jestem gotów cierpieć wszystko, co tylko zechcesz, przez całe moje życie? byleby się nawrócili.”

Z drugiej strony, gdyby nie opanowywał w ten sposób swojego ciała i swojej wrażliwości, jak mógłby wytrzymać w tym powołaniu, które go uwięziło na więcej niż dwadzieścia lat w konfesjonale, nieprzerwanie przez piętnaście do szesnastu godzin dziennie, bez możliwości wyczerpania kolejki penitentów, którzy schodzili się z całej Francji, prosząc usilnie o spowiedź?

Z drugiej strony, proboszcz z Ars żył stałą troską, aby być dla swoich wiernych dobrym pasterzem. Przede wszystkim uczyć ich. Poprzednik w jednej ze swoich relacji pozostawił zapis, że ludzie w owej okolicy byli tak niedouczeni, tak pozbawieni wiedzy religijnej, że większość dzieci „nie różniła się od zwierzą ttylko otrzymanym Chrztem”. To samo tyczyło się dorosłych mężczyzn, dalekich od Kościoła albo rzadko i od niechcenia chodzących do Kościoła. Spotykał ich wszędzie, znał każdego, przyciągał ich poprzez kazania, które trwały nawet godzinę. Czasami się mylił, niekiedy wzruszał albo przerywał, a wskazując na tabernakulum, tonem który rozbrajał, mówił: „On tam jest „.

1336-15Zwracał się do nich na ty, używając ich języka, ich porównań. Trzeba powiedzieć, że nie był inteligentem. Kazania ujawniały żywość języka oraz podstawy budzące podziw. Oto jak mówił do swoich wiernych o ich budzących obrzydzenie modlitwach, opisując typową rodzinę:

„W domu w najmniejszym stopniu nie myśli się o pomodleniu się przed jedzeniem, ani o dziękczynieniu po posiłku, ani nawet o Anioł Pański. Uważam, że mówicie je z powodu starego przyzwyczajenia, a przy tym czujecie się źle. Kobiety wypowiadają słowa modlitwy w czasie krzątaniny i wołania podniesionym głosem na dzieci i domowników, mężczyźni w tym czasie obracają w rękach beret albo kapelusz, jakby chcieli przekonać się, czy nie ma w nim dziury.

Myślą o Panu jakby mieli pewność, że On naprawdę nie istnieje i jest czymś śmiesznym.

Innym razem o miłości Boga: „Nasz Pan jest na ziemi jak matka, która swoje dziecko nosi na rękach. Dziecko to jest niegrzeczne, kopie ją, gryzie, drapie, lecz matka nie daje ku temu żadnego powodu. Wie jednak, że gdy je uwolni, dziecko upadnie, ponieważ samo chodzić nie może. Oto jaki jest nasz Pan. Znosi wszystkie nasze złe zachowania, znosi całą naszą arogancję, przebacza nam wszystkie głupstwa, ma dla nas miłosierdzie wbrew nam samym”.

I jeszcze na temat pychy: „Oto taki, co jest pełen niepokoju, który czyni wokół siebie zgiełk, który chce dominować nad wszystkimi, który chce powiedzieć słońcu ‚przestań świecić, mnie pozostaw oświetlanie świata!?’ Pewnego dnia ów pyszny człowiek zostanie zrównany z pyłkiem popiołu i poniesiony przez rzekę w dal? aż do morza.”

Taka oto jest kultura pastoralna Proboszcza z Ars. Innymi razy rzecze: „Nie usiłujmy pozbyć się Pana jak kamyka z buta.” Albo: „Biedny grzesznik jest jak dynia, którą gospodyni rozcina na czworo i znajduje się w niej pełno robactwa.” Albo: „Grzesznicy są czarni jak rura w piecu”. Jedną sprawą jest wykaz fraz, inną zobaczyć i poczuć jak rodzą się w sercu i drążą duszę. Jest faktem, że wychodząc z Kościoła wszyscy mówili: „Żaden kapłan nie mówił nam tak o Bogu jak nasz proboszcz”.

Biskup jego powiadał: „Mówi się, że proboszcz z Ars nie jest wykształcony, lecz ja nie wiem czy to jest prawdą. Jestem jednak przekonany, że Duch Święty zajął się jego oświeceniem”. Aktywność duszpasterska (a nadto zbudowanie sierocińca dla dzieci a następnie Instytutu dla kształcenia dzieci) dotyczyła trzech aspektów życia parafialnego, które określił on jako oznaki głębokiej dechrystianizacji, w jakiej była uwikłana ówczesna Francja. Z drugiej strony, praca w dni świąteczne, zwyczaj przeklinania to znaki wypływające z praktycznego ateizmu, poprzez które neguje się fakt istnienia Boga, a o którym mówi się że się w Niego wierzy. Wiedział, że dla chłopów, praca w dni świąteczne oznaczała przywiązanie do pieniądza, oznaczała dehumanizację życia. Nie bez powodu panowie z Paryża nieco wcześniej usiłowaliznieść święta i niedziele, aby je zastąpić dekadami; jeden dzień laickiego wypoczynku na każde dziesięć, aż się zapomni Dzień Pański i dni święte. Jan Maria Vianney nie zaznał spokoju, dopóki w kwestionariuszu swojej parafii nie mógł zapisać, że w dni świąteczne pracuje się „rzadko”, a przechodzący obcokrajowcy byli zdziwieni widząc trzech wozaków przy spłoszonym koniu, który tratował wóz, że nie zdenerwowali się ani nie przeklinali. Zrobiło to na nich tak wielkie wrażenie, iż opowiadali to jako obiegową nowinę.

Wydał walkę knajpom, które nazywał „sklepami diabła, miejscem, gdzie sprzedaje się dusze, gdzie niszczy się rodziny, zdrowie, gdzie zaczynają się kłótnie, gdzie staje się mordercą”. Zanim zaczniemy się śmiać, pomyślmy o miejscowości, którą zamieszkuje dwustu siedemdziesięciu mieszkańców w czterdziestu domach, a wśród których znajdują się cztery gospody, z czego dwie oparte o kościół. Pomyślmy o nich jako o miejscach alternatywnych dla kościoła w dniach świątecznych oraz miejscach alternatywnych dla własnych domów w długie wieczory i noce. Pomyślmy o nich jako o miejscach, gdzie sprzedawano środek odurzający jakim wówczas było wino, gdzie traci się potrzebne rodzinie pieniądze, i gdzie w czasie upojenia znajdowały pożywkę nienawiść i kłótnie. Kazania i interwencja proboszcza były tak stanowcze, że najpierw zmuszeni byli zamknąć dwie knajpy blisko kościoła a następnie dalsze. Siedmiokrotne próby otwarcia ich na nowo, poszły na marne.

Również te wady społeczne powoli i prawie w całości znikły z powodu miłości i szacunku jaki ludzie otaczali tego świętego człowieka, który za nich modlił się i czynił pokutę.

Działanie edukacyjne odbywało się przede wszystkim w konfesjonale.

Około roku 1827 zaczęła się szerzyć opinia o jego świętości. Na początku przychodziło piętnastu do dwudziestu pielgrzymów dziennie. W roku 1834 liczono ich na trzydzieści tysięcy rocznie, która to liczba powiększyła się w ostatnich latach jego życia od osiemdziesięciu do stu tysięcy. Stało się konieczne zorganizowanie stałej, codziennej służby transportowej z Lionu do Ars. Co więcej, trzeba było na stacji Lion otworzyć specjalne okienko, gdzie sprzedawano bilety w obie strony, ważne osiem dni (bilety, które wówczas były czymś szczególnym), biorąc po uwagę fakt, że potrzeba było średnio tygodnia na wyjazd do spowiedzi. Zaczęła się prawdziwa misja proboszcza i jego „męczeństwo w konfesjonale”. W ciągu ostatnich dwudziestu lat przebywał w nim średnio 17 godzin dziennie, rozpoczynając około pierwszej albo drugiej w nocy, w okresie ładnej pogody, a około czwartej w okresie pogody złej i kończąc późno w nocy. Jedyne przerwy robił dla odprawienia Mszy Świętej, modlitwę brewiarzową, katechezy i kilka minut na skromny posiłek. W okresie lata było tak duszno, że pielgrzymi musieli, od czasu do czasu, wychodzić na zewnątrz dla zaczerpnięcia powietrza aby móc wytrwać. W zimie było przejmująco zimno: „Pytałem: jak można wytrzymać tak wiele godzin, w tak surowej pogodzie, bez możliwości rozgrzania nóg?”. „Mój przyjacielu – rzekł – sprawa polega na tym, że od Wszystkich Świętych do Wielkanocy nie czuję nóg wcale „.

Ale to umartwienie, stałe otoczenie tłumem, niezależnie od pory dnia, nie było jego największym cierpieniem. Cierpienia dostarczały mu fale grzechów i zło jakie wylewało się na niego jak trudne do zniesienia morze błota. „To wszystko, co wiem na temat grzechu – powiadał – nauczyłem się od nich”. Słuchał ich, czytał w nich jak w otwartej księdze, ale przede wszystkim nawracał. Często starczało mu czasu na niewiele słów, a miał w ostatnich latach głos tak pełen żałości, że trudno go było słuchać. Jednak penitenci odchodzili od jego konfesjonału poruszeni. „O gdybyż Pan nie był tak dobry! – mówił – a jest bardzo! Co złego wam Pan uczynił, że musicie traktować Go w taki sposób!” Albo inaczej: „Dlaczego mnie tak bardzo obraziłeś? – pewnego dnia Pan powie do ciebie – a nie będziesz wiedział co odpowiedzieć”.

Bardzo często, a przede wszystkim, gdy stawali przed nim grzesznicy mało świadomi swoich grzechów, święty proboszcz zaczynał płakać. Było to znamienne doświadczenie na własne oczy prawdziwego bólu, prawdziwego cierpienia tak, że przez chwilę mogłeś dostrzec ból Boga spowodowany twoim złem, ucieleśniony w obliczu spowiadającego cię kapana.

Jan Paweł II, wygłaszając kazanie dla kapłanów na placu w Ars, w październiku pewnego roku, mówił o konieczności dawania wiernym owego świadectwa przebaczenia.

Powiedział wtedy:

„Wiem, że napotykacie na wiele trudności, brak kapłanów, a przede wszystkim niechęć wiernych dla Sakramentu Przebaczenia. Mówicie, że od dłuższego czasu nie przychodzą spowiadać się. Czyż nie kryje się za tym brak wiary, brak poczucia grzechu, brak poczucia pośrednictwa Chrystusa i Kościoła, pogarda dla praktyki, z której pozostały jedynie deformacje związane z przyzwyczajeniem?

Zauważmy, że Jego zastępca na ziemi powiedział o proboszczu z Ars:

‚Nie ma w tej parafii zbyt wiele miłości Boga, wy ją wprowadzajcie’. A święty z Ars odnalazł także tych penitentów mało żarliwych. Dzięki jakiej tajemnicy, przyciągał jednocześniewierzących i niewierzących, świętych i grzeszników? W rzeczywistości, ów święty, surowy w tak wielu kazaniach, nieprzejednany względem grzechu, był, podobnie jak Jezus, bardzo miłosierny w spotkaniu z każdym grzesznikiem. Opat Monnin powiadał o nim: ‚jest płomieniem łagodności i miłosierdzia’. Płonął miłosierdziem Chrystusa.”

Dożył 73 lat, miał długie białe włosy, ciało kruche i zniszczone, a oczy zawsze głębokie i błyszczące. W czasie gorącego lata roku 1859, czwartego sierpnia, umarł spokojnie, bez strachu „jak lampa, w której skończyła się oliwa”, „mając – jak mówił jeden ze świadków – w oczach nadzwyczajny wyraz wiary i radości.”

Jego parafianie zgromadzeni wokół swojej ubogiej plebani, rozwiesili namoczone płótna, aby zbytnio, przynajmniej w tych ostatnich dniach, nie cierpiał z powodu straszliwego upału. Przez dziesięć dni i nocy śmiertelne szczątki wystawione były w owej kaplicy, gdzie tak wiele wysłuchał spowiedzi, a pielgrzymi przechodzili nieprzerwanie tysiącami. Powracam do tej samej wypowiedzi papieża, który parafrazując tytuł pewnej włoskiej powieści, jednak w znaczeniu przeciwnym powiedział:

„Chrystus naprawdę zatrzymał się w Ars, w okresie w jakim był tu Jan Maria Vianney. Tak, zatrzymał się i zobaczył rzesze mężczyzn i kobiet z tamtego wieku, zmęczone i wyczerpane jak owce bez pasterza. Chrystus zatrzymał się tutaj jako Dobry Pasterz. ‚Dobry pasterz, ukształtowany według serca Boga – powiadał Jan Maria Vianney – jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia’.”

Tego wszystkiego potrzebujemy także w naszych czasach.

Antonio Sicari „Nowe Portrety Świętych” – Święty Jan Maria Vianney

(tłumaczył Jerzy Kąkol)