O różańcu

Posted: 17 Październik 2016 by Sandra Kwiecień in modlitwa, religia
Tags: ,

92434_rozaniec_krzyz_medalion

Uczyć się Chrystusa od Maryi

Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna należy do Niej ze szczególnego tytułu. To w jej łonie ukształtowało się, biorąc od Niej również ludzkie podobieństwo, które wskazuje na jeszcze większą z pewnością bliskość duchową. Nikt nie oddawał się równie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej Serca skupiły się w jakiś sposób na Nim już w chwili Zwiastowania, gdy Go poczęła za sprawą Ducha Świętego; w następnych miesiącach zaczęła odczuwać Jego obecność i domyślać się Jego rysów. Kiedy wreszcie wydała Go na świat w Betlejem, również Jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna, którego „owinęła w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2, 7).

Odtąd Jej spojrzenie, zawsze pełne adorującego zadziwienia, już nigdy się od Niego nie odwróci. Czasem będzie spojrzeniem pytającym, jak po Jego zaginięciu w świątyni: „Synu, czemuś nam to uczynił?” (Łk 2, 48); będzie to zarazem zawsze spojrzenie przenikliwe, zdolne do czytania w głębi duszy Jezusa, aż do pojmowania Jego ukrytych uczuć i odgadywania Jego decyzji, tak jak w Kanie. Kiedy indziej będzie spojrzeniem pełnym bólu, zwłaszcza pod krzyżem, gdzie będzie to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie ‚rodzącej’, skoro Maryja nie ograniczy się tylko do współudziału w męce i śmierci Jednorodzonego, ale przyjmie nowego syna powierzonego Jej w osobie umiłowanego ucznia. W wielkanocny poranek będzie to spojrzenie rozpromienione radością Zmartwychwstania, a wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy spojrzenie rozpalone wylaniem Ducha.

Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: „Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako ‚różaniec’, który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia.

Maryja stale przypomina wiernym ‚tajemnice’ swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano, i by dzięki temu mogły wydać z siebie całą swą zbawczą moc. Odmawiając różaniec, wspólnota chrześcijańska wnika w spojrzenie Maryi i żyje jej wspomnieniami. Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną.

Wiele oznak wskazuje, jak bardzo Najświętsza Maryja Panna, której umierający Odkupiciel powierzył w osobie umiłowanego ucznia wszystkie dzieci Kościoła, chce również dzisiaj, właśnie przez tę modlitwę, dać wyraz swej macierzyńskiej trosce. W dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu Matka Chrystusowa w różnorakich okolicznościach dawała odczuć w jakiś sposób swoją obecność i usłyszeć swój głos, by zachęcić Lud Boży do tej formy modlitwy kontemplacyjnej.

Chrystus jest Nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o ‚nauczenie się Jego samego’. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium.

Pierwszy ze ‚znaków’, jakie uczynił Jezus – przemienienie wody w wino na weselu w Kanie – ukazuje nam Maryję właśnie w roli Nauczycielki, gdy zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa. Możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełniała Ona wobec uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi oczekując na Ducha Świętego i umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w ‚szkole’ Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie.

Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej „pielgrzymki wiary”, w której jest niezrównaną Mistrzynią. Wobec każdej tajemnicy swego Syna zachęca nas Ona, jak to było przy zwiastowaniu, do zadawania z pokorą pytań, które otwierają na światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38).

Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, by upodabniać się coraz bardziej do swego Mistrza.  Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu – razem z Maryją – Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać „przyjacielskim”. Wprowadza nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam jakby « oddychać » Jego uczuciami. W związku z tym bł. Bartłomiej Longo stwierdza: „Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego”.

Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształtować z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni się w nas nie „ukształtuje”. To działanie Maryi, oparte całkowicie na działaniu Chrystusa i zupełnie Mu podporządkowane, „nie przeszkadza w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, ale ją umacnia”.

Chrystus polecił nam zwracać się do Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłuchani: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7). Podstawą tej skuteczności modlitwy jest dobroć Ojca, ale również pośrednictwo u Niego ze strony samego Chrystusa i działanie Ducha Świętego, który „przyczynia się za nami” zgodnie z wolą Bożą (por. Rz 8,26-27). Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. Na weselu w Kanie Galilejskiej Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność wstawiennictwa Maryi, która występuje wobec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich potrzeb: „Nie mają już wina”(J 2,3).

Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, papież Jan Paweł II, 16 października 2002

Wysyłka Kart Adopcyjnych – adopcje stałe z czerwca 2016

Posted: 10 Październik 2016 by Sandra Kwiecień in karta adopcyjna
Tags:

img_2791_it

Pamiętajcie, że jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. Jeżeli adoptowaliście kapłana nawet kilka lat temu – proszę, zwróćcie uwagę na to, czy otrzymał Kartę. Jeśli chcecie, by ją otrzymał, to wysłanie stosownych danych jest częścią Waszej troski o swoje zobowiązanie. Prześlijcie nam stosowne informacje, a my wówczas sporządzimy dla kapłana Kartę.

Na Kartę czeka się od jednego do trzech tygodni. Zależy to bowiem od tego, ile przychodzi zgłoszeń i iloma materiałami w danym momencie dysponujemy (czy trzeba zamówić koperty, dokupić znaczki, papier wizytówkowy na Karty itd.).

Maila należy wysłać TYLKO na adres: karty.adopcyjne@gmail.com

Treść według wzoru:

 1. Temat maila: Wysyłka- KA VI 2016
 2. Treść: imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę to wyraźnie zaznaczyć, np. „Chcę, by na Karcie znalazły się moje dane”), i podać imię i nazwisko,
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, prosimy o podanie swojego adresu pocztowego),

jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.Adopcje dsc04941

Adopcje stałe z czerwca 2016 r.:

 1. ks. Antoniewicz Dariusz – adopcja stała od 06 VI 2016 roku; adopcja stała od 07 VI 2016 roku
 2. ks. Augustyn Andrzej – adopcja stała od 03 VI 2016 roku
 3. o. Burdak Zenon OFM – adopcja stała od 29 VI 2016 roku
 4. o. Bylica Ewodiusz OFM – adopcja stała od 08 VI 2016 roku
 5. ks. Czechowski Paweł – adopcja stała od 28 VI 2016 roku
 6. ks. Czerwiński Adam – adopcja stała od 02 VI 2016 roku
 7. o. Dąbek Arkadiusz OFMConv – adopcja stała od 07 VI 2016 roku; adopcja stała od 11 VI 2016 roku
 8. o. Delik Wojciech OP – adopcja stała od 25 VI 2016 roku
 9. o. Dzido Zdzisław OFMConv – adopcja stała od 20 VI 2016 roku
 10. ks. Grzegorski Andrzej – adopcja stała od 01 VI 2016 roku
 11. ks. Izdebski Adam SAC – adopcja stała od 16 VI 2016 roku
 12. ks. Jasiński Mirosław – adopcja stała od 30 VI 2016 roku
 13. ks. Kaput Grzegorz – adopcja stała od 26 VI 2016 roku
 14. ks. Karnówka Szymon – adopcja stała od 19 VI 2016 roku
 15. ks. Knurowski Stanisław – adopcja stała od 18 VI 2016 roku; adopcja stała od 18 VI 2016 roku
 16. ks. Kociołek Łukasz – adopcja stała od 15 VI 2016 roku
 17. ks. Kojder Kamil – adopcja stała od 19 VI 2016 roku
 18. ks. Kozica Tomasz – adopcja stała od 22 VI 2016 roku
 19. o. Kubica Gracjan OFM – adopcja stała od 01 VI 2016 roku
 20. ks. Kubik Mariusz – adopcja stała od 01 VI 2016 roku
 21. ks. Kujawin Włodzimierz – adopcja stała od 24 VI 2016 roku
 22. o. Kwapisiewicz Bogdan OFMConv – adopcja stała od 14 VI 2016 roku
 23. ks. Kwiatkowski Łukasz – adopcja stała od 07 VI 2016 roku
 24. ks. Liptak Władysław – adopcja stała od 10 VI 2016 rok
 25. ks. Litwa Józef – adopcja stała od 05 VI 2016 roku; adopcja stała od 03 VI 2016 roku
 26. ks. Markiewka Adam – adopcja stała od 06 VI 2016 roku; adopcja stała od 07 VI 2016 roku
 27. ks. Milian Marcin –  adopcja stała od 22 VI 2016 roku
 28. o. Moj Grzegorz CSSR – adopcja stała od 06 VI 2016 roku
 29. ks. Mucha Piotr – adopcja stała od 08 VI 2016 roku
 30. ks. Nowak Arkadiusz SMA – adopcja stała od 29 VI 2016 roku
 31. ks. Osmulski Marek – adopcja stała od 06 VI 2016 roku
 32. ks. Peklanský Slavomír SAC – adopcja stała od 09 VI 2016 roku
 33. ks. Popis Piotr – adopcja stała od 15 VI 2016 roku
 34. ks. Przybyła Sebastian – adopcja stała od 06 VI 2016 roku
 35. ks. Pszczółka Maciej – adopcja stała od 04 VI 2016 roku
 36. ks. Rawicz-Kostro Karol – adopcja stała od 14 VI 2016 roku
 37. ks. Romantowski Tomasz – adopcja stała od 26 VI 2016 roku
 38. ks. Skotniczny Tomasz – adopcja stała od 24 VI 2016 roku
 39. o. Subik Paweł OSPPE – adopcja stała od 06 VI 2016 roku
 40. ks. Sułek Andrzej – adopcja stała od 27 VI 2016 roku
 41. ks. Szatanik Tomasz CRL – adopcja stała od 29 VI 2016 roku
 42. ks. Szerszeń Mateusz CSMA – adopcja stała od 06 VI 2016 roku
 43. ks. Szurgot Mateusz – adopcja stała od 05 VI 2016 roku
 44. ks. Świeczkowski Michał – adopcja stała od 27 VI 2016 roku
 45. ks. Świerczyński Mariusz – adopcja stała od 18 VI 2016 roku
 46. ks. Umiński Grzegorz – adopcja stała od 06 VI 2016 roku
 47. ks. Wargacki Dominik – adopcja stała od 01 VI 2016 roku
 48. ks. Wróblewski Piotr –  adopcja stała od 16 VI 2016 roku
 49. ks. Zakrzewski Bartłomiej – adopcja stała od 01 VI 2016 roku
 50. ks. Zendran Rafał – adopcja stała od 04 VI 2016 roku

Nowy cykl tekstów!

Posted: 6 Październik 2016 by Agnieszka Dankiewicz in historie, kapłani, święci i błogosławieni
Tags:

3688692197_e3f7c4630e_b

Przez długi czas w pierwsze czwartki miesiąca publikowaliśmy notki biograficzne związane z postaciami związanymi z modlitwą za kapłanów. Proponujemy Wam kolejny cykl tekstów biograficznych. Być może tutaj pojawi się pierwsza poważna wątpliwość. Były biografie i znowu będą jakieś kolejne? Po co następny taki cykl?

Podejrzewam, że wielu mogłoby podpisać się pod stwierdzeniem, że biografie to tylko zlepki dat i faktów, mniej lub bardziej ciekawych historii. Jednak za każdą z tych biografii kryje się konkretny człowiek – taki jak ja czy Ty. Konkretny człowiek – ze swoimi talentami, zdolnościami i umiejętnościami, ale także ze swoimi problemami, ograniczeniami i trudnościami.  Właśnie tego powinniśmy szukać w biografiach świętych, błogosławionych lub innych ludzi wiary – historii konkretnych ludzi, którzy pomimo problemów i trudności dnia codziennego wytrwale szukali Boga.

W poprzednim cyklu chcieliśmy przedstawiać postacie, które w szczególny sposób odznaczały się modlitwą za kapłanów lub pomagały im w posłudze.

Tym razem przedstawiających postacie świętych lub błogosławionych kapłanów. Tu mogą pojawić się kolejne wątpliwości – po co kolejny taki cykl? Przecież wielu jest świętych lub błogosławionych kapłanów, którzy są powszechnie znani. Znamy przecież całe grono świętych papieży – na czele z Papieżem Polakiem, Janem Pawłem II. Kolejna grupa to bardzo znani zakonnicy – o. Pio, o. Maksymilian Kolbe i inni. Męczennicy – ks. Jerzy Popiełuszko albo franciszkańscy męczennicy z Peru (o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek).

W ramach Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów bardzo często powtarzamy stwierdzenia o świętości życia kapłańskiego. Na naszej stronie pojawiały się już posty dotyczące tego, na czym ona polega. Były też notki o posłudze kapłańskiej w Kościele – o roli ojca duchowego, przewodnika i pasterza, który prowadzi lud ku Bogu. Wiele było postów, refleksji i cytatów.

Natomiast biografie to już bardzo konkretne przykłady. Są to przykłady konkretnych kapłanów, którzy w pewnych określonych okolicznościach służyli Panu pośród ludzi. Służyli Mu wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i różnorodne talenty. Służyli Mu widząc także swoje ograniczenia, mając problemy i trudności.

Kapłani potrzebują naszej modlitwy, ponieważ Kościół potrzebuje ich świętości.

Święty Jan Paweł II mówił, że

Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich. Świętość to najpiękniejsza normalność, jaką może osiągnąć człowiek.

Czasem w żywotach świętych lub błogosławionych znajdziemy informację o ich heroicznym zachowaniu wobec bardzo trudnych doświadczeń. Jednak z drugiej strony: będzie wiele faktów świadczących o tym, że świętość objawia się w tym, co codzienne i pozornie zupełnie zwyczajne.

Właśnie z tego względu chcielibyśmy zaprosić Was do lektury nowego cyklu biograficznego, w ramach którego chcielibyśmy przedstawiać Wam postacie świętych, błogosławionych, wyjątkowych kapłanów – mniej znanych niż te przytoczone wcześniej postacie. Będą to przykłady konkretnych kapłanów, którzy poprzez swoje talenty chwalili Pana i prowadzili ku Niemu powierzone im wspólnoty parafialne. Każda z tych historii będzie świadczyła o tym, że świętość to nie tylko wielkie i spektakularne czyny, ale też „najpiękniejsza normalność, jaką może osiągnąć człowiek”.

Analogicznie do poprzedniego cyklu – kolejne teksty będą pojawiały się w pierwsze czwartki miesiąca.

Widział upadek Kościoła… i nie odszedł

Posted: 4 Październik 2016 by Sandra Kwiecień in modlitwa, patron, przemyślenia
Tags: , ,

giotto_01Dziś wspominamy św. Franciszka z Asyżu. To obok św. Jana Marii Vianneya, druga najważniejsza postać dla DDAK, gdyż to właśnie duchowość franciszkańska przyświeca działaniom członków akcji. Członków zarówno tych po jednej stronie (działających organizacyjnie), jak i po drugiej stronie (przyłączających się do wspólnej modlitwy).

Co jest TĄ franciszkańską cechą?

Nie mówimy przecież o Franciszku jako patronie ekologii. Mówimy o Franciszku jako reformatorze Kościoła, który będąc świadom niedoskonałości Kościoła, jego upadków i ciemnych stron, nie odszedł, nie zbuntował się i nie porzucił wspólnoty, do której należał. A przecież mógł – to właśnie na jego czasy przypadają ruchy heretyckie, np. waldensów. Widząc tę słabość, zaczął budować Kościół – nie na nowo, nie według swojego zamysłu. Zaczął budować Kościół w sobie. Jeżeli bowiem w sercu, w duszy i umyśle nie mamy Boga za Ojca i Kościoła za Matkę, to Królestwo Boże nie ma szans zaistnieć w naszym życiu i na świecie. Ale przez Kościół nie miał na myśli instytucji. Miał na myśli dzieło Jezusa Chrystusa, które w świecie przy okazji oblekło się w ramy organizacji – bo niestety musiało.odb5

Przełom XII i XIII wieku to były nieprzyjemne czasy. Kościoł przeżywał trudności, wśród ludu kwitły herezje i wystąpienia, zaczęły się wyprawy krzyżowe. Mimo to, św. Franciszek podjął trud wspierania Kościoła. Bez osądzania, bez krytyki, bez wystąpień jako nowy przewodnik, który „wie lepiej”, „zna się lepiej”. Pokornie poszedł do Watykanu. A że Duch Święty był z nim, został wysłuchany. I rozpoczął coś, co do dziś stanowi dla nas niedościgniony wzór wierności bezgranicznej, nawet mimo przeciwności. Jeszcze za jego życia bracia ze zgromadzenia między sobą zaczęli toczyć spory, dzielić się, oddalać od swojego duchowego ojca. Ale Franciszek pozostał wierny do końca. Nawet mimo tego, że przez wielu poczuł się niezrozumiany i opuszczony.

A że słusznie pojął, że od Kościoła nie należy odejść, lecz w nim pozostać i o niego walczyć, dowodzi fakt, że był pierwszym spośród tych, którzy tak bardzo zbliżyli się do Chrystusa, że na jego ciele zostały widoczne tego znaki – stygmaty. Dlatego wierzę w wierność. W wytrwałość mimo dziesiątek i setek upadków po drodze. W cichą, wytrwałą modlitwę, świadomość grzechów w Kościele, nie przymykania na nich oczu, ale walkę z nimi – jednak walkę o dobro poprzez dobro. Ilu walczyło o dobrą rzecz złymi środkami? Cel nie uświęca środków. Niezgoda i zła walka niejednych wyprowadziła z Kościoła. Walka modlitwą, wiarą, zaufaniem w Ducha Świętego przynosi owoc. O ile walczymy dla Boga, a nie dla siebie i swoich racji, które mogą być słuszne, ale jak długo pozostają nasze, to nie są Boże. I nie doprowadzą do dobra.

Photo by dev1n

Wznowienie wysyłki Kart Adopcyjnych.

Pamiętajcie, że jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. Jeżeli adoptowaliście kapłana nawet kilka lat temu – proszę, zwróćcie uwagę na to, czy otrzymał Kartę. Jeśli chcecie, by ją otrzymał, to wysłanie stosownych danych jest częścią Waszej troski o swoje zobowiązanie. Prześlijcie nam stosowne informacje, a my wówczas sporządzimy dla kapłana Kartę.

Na Kartę czeka się od jednego do trzech tygodni. Zależy to bowiem od tego, ile przychodzi zgłoszeń i iloma materiałami w danym momencie dysponujemy (czy trzeba zamówić koperty, dokupić znaczki, papier wizytówkowy na Karty itd.).

Maila należy wysłać TYLKO na adres: karty.adopcyjne@gmail.com

Treść według wzoru:

 1. Temat maila: Wysyłka- KA IV/V 2016
 2. Treść: imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę to wyraźnie zaznaczyć, np. „Chcę, by na Karcie znalazły się moje dane”), i podać imię i nazwisko,
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, prosimy o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.

Adopcje stałe z kwietnia:

 1. ks. Adamczewski Bartosz – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 2. ks. Bala Dariusz – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 3. ks. Batko Janusz – adopcja stała od 07 IV 2016 roku
 4. ks. Belecki Piotr – adopcja stała od 02 IV 2016 roku
 5. ks. Berger Piotr – adopcja stała od 04 IV 2016 roku
 6. ks. Blajer Bogdan – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 7. ks. Bożek Waldemar – adopcja stała od 19 IV 2016 roku
 8. ks. Brzeziecki Łukasz – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 9. o. Bularz Flawian OFM – adopcja stała od 23 IV 2016 rok
 10. ks. Druszcz Przemysław – adopcja stała od 15 IV 2016 roku
 11. ks. Dymarczyk Marian – adopcja stała od 17 IV 2016 roku
 12. ks. Gibas Jerzy – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 13. ks. Gorzołka Przemysław – adopcja stała od 05 IV 2016 roku
 14. ks. Grzywna Stanisław – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 15. ks. Jaskuła Stanisław SCJ – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 16. ks. Kamiński Marcin – adopcja stała od 10 IV 2016 roku
 17. ks. Kamza Maksymilian – adopcja stała od 19 IV 2016 roku
 18. ks. Kamzol Józef – adopcja stała od 28 IV 2016 roku
 19. ks. Kołata Krzysztof – adopcja stała od 08 IV 2016 roku
 20. ks. Kotowski Jarosław – adopcja stała od 11 IV 2016 roku
 21. o. Kowalski Kazimierz OFM – adopcja stała od 24 IV 2016 roku
 22. ks. Kózka Marcin – adopcja stała od 14 IV 2016 roku
 23. ks. Kraska Adam – adopcja stała od 09 IV 2016 roku
 24. ks. Kryska Marek – adopcja stała od 08 IV 2016 roku
 25. ks. Książek Mariusz – adopcja stała od 03 IV 2016 roku
 26. ks. Laskowski Rafał – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 27. ks. Ligorowski Sebastian – adopcja stała od 24 IV 2016 roku
 28. ks. Mazurkiewicz Kamil – adopcja stała od 13 IV 2016 roku
 29. ks. Mętel Adrian – adopcja stała od 28 IV 2016 roku
 30. o. Michalski Dariusz SJ – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 31. ks. Mika Łukasz – adopcja stała od 01 IV 2016 roku
 32. ks. Moskała Janusz – adopcja stała od 28 IV 2016 roku
 33. ks. Nawrot Jacek – adopcja stała od 26 IV 2016 roku
 34. ks. Nowacki Kamil – adopcja stała od od 29 IV 2016 roku
 35. ks. Olewiński Dariusz – adopcja stała od 20 IV 2016 roku
 36. s. Olszówka Jerzy SDS – adopcja stała od 28 IV 2016 roku
 37. ks. Oset Maciej – adopcja stała od 03 IV 2016 roku
 38. ks. Ostrowski Wiesław – adopcja stała od 14 IV 2016 roku
 39. ks. Potempa Robert – adopcja stała od 22 IV 2016 roku
 40. ks. Sachadel Marek – adopcja stała od 25 IV 2016 roku
 41. ks. Sarzyński Rafał – adopcja stała od 17 IV 2016 roku
 42. ks. Seń Przemysław– adopcja stała od 17 IV 2016 roku
 43. ks. Soczyński Michał – adopcja stała od 04 IV 2016 roku
 44. ks. Stwora Robert – adopcja stała od 02 IV 2016 roku
 45. ks. Świergosz Karol – adopcja stała od 21 IV 2016 roku
 46. o. Unsner Sebastian Andrzej OFM – adopcja stała od 24 IV 2016 roku
 47. ks. bp Włodarczyk Krzysztof – dopcja stała od 24 IV 2016 roku
 48. ks. Wójcik Jarosław – adopcja stała od 24 IV 2016 roku
 49. ks. Zawadzki Mateusz – adopcja stała od 17 IV 2016 roku
 50. ks. Żytowiecki Jerzy – adopcja stała od 24 IV 2016 roku; adopcja stała od 24 IV 2016 roku
Adopcje stałe z maja:
 1. ks. Bania Kamil – adpocja stała od 23 V 2016 roku
 2. ks. Batko Janusz – adopcja stała od 01 V 2016 roku
 3. ks. Batóg Mateusz – adopcja stała od 03 V 2016 rok
 4. o. Bieniek Franciszek MI – adopcja stała od 01 V 2016 roku
 5. ks. Chrzan Tomasz – adopcja stała od 27 V 2016 roku
 6. o. Długi Radosław OFMConv – adopcja stała od 01 V 2016 roku
 7. ks. Don Flavio Marchesini – adopcja stała od 16 V 2016 roku
 8. ks. Drapała Dawid – adopcja stała od 09 V 2016 roku
 9. ks. Dzierżanowski Grzegorz – adopcja stała od 19 V 2016 roku
 10. ks. Dziuba Damian – adopcja stała od 26 V 2016 roku
 11. dk. Glapiński Łukasz – adopcja stała od 14 V 2016 roku
 12. ks. Gojko Dariusz SDB – adopcja stała od 05 V 2016 roku
 13. ks. Grelewicz Łukasz – adopcja stała od 06 V 2016 roku
 14. ks. Gruszka Franciszek – adopcja stała od 22 V 2016 roku
 15. ks. Gwardzik Szymon – adopcja stała od 16 V 2016 roku
 16. ks. Janicki Przemysław – adopcja stała od 27 V 2016 roku
 17. ks. Jaszek Stanisław F.D. – adopcja stała od 30 V 2016 roku
 18. ks. Katulski Ziemowit – adopcja stała od 27 V 2016 roku
 19. ks. Kijek Andrzej – adopcja stała od 16 V 2016 roku
 20. ks. Klafetka Tomasz – adopcja stała od 30 V 2016 roku
 21. ks. Kopiec Leszek SDS – adopcja stała od 14 V 2016 roku
 22. o. Kozłowski Ryszard OFM – adopcja stała od 30 V 2016 roku
 23. ks. Krulak Maciej – adopcja stała od 28 V 2016 roku
 24. ks. Kulik Bogdan MSF – adopcja stała od 15 V 2016 roku
 25. ks. Kurczewski Adrian – adopcja stała od 09 V 2016 roku
 26. ks. Kusche Józef –  adopcja stała od 19 V 2016 roku
 27. ks. Kutek Krzysztof – adpocja stała od 22 V 2016 roku
 28. o. Kwapisiewicz Bogdan OFMConv. – adopcja stała od 22 V 2016 roku
 29. ks. Lao Arkadiusz – adopcja stała od 31 V 2016 roku
 30. ks. Leszczyński Maciej – adopcja stała od 11 V 2016 roku
 31. ks. Lipiński Łukasz – adopcja stała od 28 V 2016 roku; adopcja stała od 28 V 2016 roku; adopcja stała od 28 V 2016 roku
 32. ks. Listwan Łukasz – adopcja stała od 10 V 2016 roku
 33. ks. Małysa Daniel – adopcja stała od 17 V 2016 roku
 34. o. Manjackal James MSFS – adopcja stała od 04 V 2016 roku
 35. ks. Marczewski Wojciech – adopcja stała od 18 V 2016 roku
 36. ks. Matracki Grzegorz – adopcja stała od 26 V 2016 roku
 37. ks. Mazur Jakub – adopcja stała od 01 V 2016 roku
 38. ks. Michalik Łukasz – adopcja stała od 14 V 2016 roku
 39. ks. Napieralski Maciej F.D. – adopcja stała od 30 V 2016 roku
 40. o. Niewiadomski Krzysztof OFMCap – adopcja stała od 31 V 2016 roku
 41. ks. Olszewski Michał SCJ – adopcja stała od 31 V 2016 roku
 42. ks. Olszewski Paweł – adopcja stała od 21 V 2016 roku
 43. o. Osiecki Bagdan OMI – adpocja stała od 01 V 2016 roku
 44. o. Osiecki Lucjan OMI – adpocja stała od 01 V 2016 roku
 45. ks. Ossowicki Sławomir – adpocja stała od 23 V 2016 roku; adopcja stała od 23 V 2016 roku
 46. o. Paga Michał Józef OFMConv. – adpocja stała od 21 V 2016 roku
 47. ks. Pałacha Przemysław – adopcja stała od od 26 V 2016 roku
 48. ks. Pelczarski Wojciech – adopcja stała od 15 V 2016 roku
 49. ks. Powałka Piotr – adopcja stała od 28 V 2016 roku
 50. o. Przepierski Stanisław OP – adopcja stała od 29 V 2016 roku
 51. ks. Rakusiewicz Mateusz – adopcja stała od 28 V 2016 roku; adopcja stała od 29 V 2016 roku
 52. ks. Rudnik Łukasz – adopcja stała od 08 V 2016 roku
 53. ks. Samuel Paweł – adopcja stała od 20 V 2016 roku
 54. o. Storta Michał OFMConv – adopcja stała od 10 V 2016 roku
 55. ks. Szkop Roman – adopcja stała od 15 V 2016 roku
 56. ks. Sztych Maciej – adopcja stała od 29 V 2016 roku
 57. ks. Targoński Mateusz – adopcja stała od 10 V 2016 roku
 58. ks. Topolnicki Zbigniew – adopcja stała od 20 V 2016 roku
 59. ks. Traczyk Edward TChr – adpocja stała od 23 V 2016 roku
 60. ks. Wądrzyk Mirosław – adopcja stała od 31 V 2016 roku
 61. ks. Wędrychowicz Krzysztof – adpocja stała od 22 V 2016 roku
 62. ks. Wideł Sebastian – adpocja stała od 23 V 2016 roku
 63. ks. Wierzba Andrzej MS – adopcja stała od 01 V 2016 roku
 64. o. Wiśniowski Reginald OP – adopcja stała od 22 V 2016 roku
 65. ks. bp Włodarczyk Krzysztof – adopcja stała od 11 V 2016 roku
 66. ks. Włosek Łukasz – adopcja stała od 26 V 2016 roku
 67. o. Zybura Paweł OP – adopcja stała od 29 V 2016 roku
 68. ks. Żerkowski Roman – adopcja stała od 25 V 2016 roku

Jan Paweł II o kapłaństwie

Posted: 1 Wrzesień 2016 by Agnieszka Dankiewicz in kapłani

14089237_1172412066157096_1464360893585814073_n

Dziś pierwszy czwartek miesiąca. Poświęćmy go więc tematowi kapłaństwa.

Warto  przypomnieć sobie nauczanie Papieża – Polaka, przywołać wspomnienia jego pielgrzymek, na nowo spojrzeć na przykład jego życia. Warto także wspomnieć o kilku „filarach” życia kapłańskiego, o których Jan Paweł II mówił podczas swoich spotkań z duchowieństwem, lub o których pisał w dorocznych listach z okazji Wielkiego Czwartku.

Powołanie

Nasze życie jest darem Bożym. Powinniśmy uczynić z niego coś dobrego. Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Jeżeli dzisiaj mówię wam o całkowitym poświęceniu się Bogu w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w życiu misjonarskim, to dlatego, że wielu z was Chrystus wzywa do tej nadzwyczajnej przygody. On potrzebuje, chce potrzebować waszej inteligencji, waszych sił, waszej wiary, waszej miłości, waszej świętości. Jeżeli Chrystus wzywa was do kapłaństwa, to dlatego, że On chce pełnić swoje kapłaństwo za pośrednictwem waszego poświęcenia i posłannictwa kapłańskiego. Chce przemawiać do dzisiejszych ludzi waszym głosem. Konsekrować Eucharystię i odpuszczać grzechy za waszym pośrednictwem. Kochać waszym sercem. Pomagać waszymi rękami. Zbawiać waszymi trudami. Pomyślcie dobrze. Odpowiedź, którą wielu z was może dać, będzie skierowana osobiście do Chrystusa, który was wzywa do tych wielkich rzeczy.

Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada.

Eucharystia

Przez nasze święcenia – których udzielenie, jak na to wskazuje już pierwsze świadectwo liturgiczne, jest połączone z Mszą świętą – jesteśmy w sposób szczególny i wyjątkowy związani z Eucharystią. Jesteśmy niejako „z Niej” i „dla Niej”. Jesteśmy też za Nią w sposób szczególny odpowiedzialni – zarówno każdy Kapłan wśród swojej wspólnoty, jak też każdy Biskup na zasadzie troski o wszystkie wspólnoty sobie powierzone. Jest zatem powierzona ta wielka „Tajemnica Wiary” nam, Biskupom i Kapłanom. W ten sposób nasz kult eucharystyczny, który ma miejsce w czasie odprawiania Mszy świętej, jak i nasza cześć względem Najświętszego Sakramentu, są jak gdyby ożywczym prądem, który jednoczy nasze służebne czyli hierarchiczne Kapłaństwo z powszechnym kapłaństwem wiernych, okazując równocześnie to nasze Kapłaństwo w jego punkcie szczytowym i centralnym zarazem. Kapłan wypełnia swoje główne posłannictwo i objawia się najpełniej przy sprawowaniu Eucharystii, a objawienie to najdojrzalsze jest wówczas, gdy sam siebie w tej Tajemnicy jak najgłębiej ukrywa, aby ona sama jaśniała ludzkim sercom i sumieniom przez jego posługę. My kapłani jesteśmy celebransami, ale także stróżami tej najświętszej Tajemnicy. Z naszego odniesienia do Eucharystii wynika bardzo wymagający charakter «sakralny» naszego życia. Świętość powinna być widoczna w całym stylu bycia, ale przede wszystkim w sposobie celebrowania. Uczmy się tego w szkole świętych. Wielu beatyfikowanych i kanonizowanych kapłanów dało temu niezwykłe świadectwo, wzbudzając zapał w wiernych, którzy uczestniczyli w sprawowanych przez nich Mszach świętych. Wielu poświęcało długie godziny na adorację eucharystyczną. Pozostawać przed Jezusem w Eucharystii, niejako wypełniać tą Obecnością nasze «osamotnienia», oznacza wnosić do naszej konsekracji ciepło płynące z zażyłości z Chrystusem, z której rodzi się radość i wynika sens naszego życia.

Służba. Być jak Dobry Pasterz.

14046116_1172411662823803_2389865774075637085_n

Kapłaństwo domaga się szczególnej niepodzielności życia i służby. Ta właśnie niepodzielność stanowi najgłębiej o naszej kapłańskiej tożsamości. W niej wyraża się równocześnie nasza wielka godność – i proporcjonalna do tej godności „dyspozycyjność”: pokorna gotowość odbierania darów Ducha Świętego i obdarowywania innych owocami miłości i pokoju – obdarowywania ich tą pewnością wiary, z której płynie głębokie poczucie sensu ludzkiego bytowania oraz umiejętność wprowadzania ładu moralnego w życie osób i ludzkich środowisk. Ponieważ kapłaństwo jest nam dane, abyśmy nieustannie służyli innym, jak to czynił Chrystus, nie można z niego rezygnować dlatego, że spotykamy się z trudnościami i koniecznością ofiary. Podobnie jak Apostołowie zostawiliśmy wszystko, aby pójść za Chrystusem i wytrwać przy Nim, także poprzez krzyż.

Kapłaństwo zaś Jezusa Chrystusa jest pierwszym źródłem i nieustannym, niezmiennie skutecznym wyrazem tej troski o zbawienie, która pozwala nam patrzeć na Niego właśnie jako na Dobrego Pasterza. Powierzona nam przez Chrystusa wraz z władzą kapłańską szczególna troska o zbawienie drugich, o prawdę, miłość i świętość całego Ludu Bożego, o duchową jedność Kościoła, realizuje się na różnych drogach. Różne też z pewnością są te drogi, na których wypełniacie, Drodzy Bracia, Wasze powołanie kapłańskie. Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw – czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne – ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw „po kapłańsku”. Wtedy tylko – w kręgu tych wszystkich spraw – jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim – nieraz bardzo trudnym – sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni swojemu własnemu powołaniu.

Celibat. Dar, próba i odpowiedzialność.

Sakrament Kapłaństwa zobowiązuje się do bezżenności w sposób świadomy i dobrowolny, po wieloletnim przygotowaniu i głębokim namyśle, rzetelnej modlitwie. Decyduje się na życie w celibacie wówczas, gdy nabierze gruntownego przeświadczenia, że Chrystus udziela mu tego „daru” dla dobra Kościoła i posługi bliźnim. I wtedy dopiero zobowiązuje się do jego zachowania przez całe życie. Oczywiście, że taka decyzja zobowiązuje nie tylko mocą prawa ustanowionego przez Kościół, ale mocą jak najbardziej osobowej odpowiedzialności. Chodzi tutaj o dotrzymanie słowa danego Chrystusowi i Kościołowi. Dotrzymanie słowa jest równocześnie obowiązkiem i sprawdzianem wewnętrznej dojrzałości kapłana. Jest wyrazem jego osobowej godności. To wszystko nabiera specjalnej wyrazistości wówczas, gdy dotrzymanie słowa danego Chrystusowi w świadomym i dobrowolnym zobowiązaniu się do celibatu na całe życie natrafia na trudności, gdy jest poddane próbie, gdy zostaje narażone na pokusę, co wszystko przecież nie omija kapłana, podobnie jak nie omija każdego innego człowieka i chrześcijanina. Wówczas każdy musi szukać oparcia w tym żarliwszej modlitwie. Musi z jej pomocą znajdować w sobie taką postawę pokory i szczerości wobec Boga i własnego sumienia, która właśnie jest źródłem siły do podtrzymania tego, co się chwieje. Wtedy też rodzi się ufność podobna do tej, jaką św. Paweł wyraził w słowach: „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Modlitwa i powołanie do świętości.

Każde powołanie niesie ze sobą także wezwanie do świętości. Kapłan obcujący nieustannie ze świętością Boga wezwany jest, aby stać się świętym. Również jego posługa skłania go do wyboru życia inspirowanego ewangelicznym radykalizmem. Tym tłumaczy się konieczność ducha rad ewangelicznych w jego życiu: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tej perspektywie rozumie się także szczególne racje życia w celibacie. Wynika stąd przede wszystkim wielka potrzeba modlitwy w życiu kapłana. Modlitwa płynie ze świętości Boga i zarazem jest odpowiedzią na tę świętość. Napisałem kiedyś: «Modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się poprzez modlitwę». Tak, kapłan winien być przede wszystkim człowiekiem modlitwy, przekonanym, że czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym, ponieważ wspomaga nie tylko jego samego, ale i pracę apostolską.

Jeżeli Sobór Watykański II mówi o powszechnym powołaniu do świętości, to w przypadku kapłana trzeba mówić o jakimś szczególnym powołaniu do świętości. Chrystus potrzebuje kapłanów świętych!